Składka wypadkowa w 2021 r.

Od 1 kwietnia 2021 r. uległa zmianie wysokość stopy procentowej składki na ubezpiecznie wypadkowe za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Zmiana ta wystąpiła zgodnie z załącznikiem nr. 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. Składka wypadkowa w całości opłaca jest przez pracodawcę.

Zmiany w składce wypadkowe dotyczą tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają więcej niż 9 pracowników. Wysokość składki uzależniona jest od stopnia wypadkowości, czyli od tego, jak duże jest ryzyko wystąpienia wypadku w danym zawodzie. Z zasady bardziej ryzykowne zawody obciążone są wyższą składką na ubezpieczenie wypadkowe.

Proces ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Stopa procentowa składki nie jest wartością stałą. Ustalenie jej wysokości to skomplikowany proces zależny od kilku czynników. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stopą jest: iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grup działalności (do której należy płatnik składek) i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek.

Grupa działalności ustalonej dla rodzaju działalności według PKD

Płatnik zostaje przyporządkowany do grup działalności na podstawie dwóch pierwszych cyfr kodu PKD. Wskaźnik korygujący z kolei jest ustalany indywidualnie dla każdego płatnika składek na dany rok składkowy. Ustalany jest na podstawie wielkości różnicy pomiędzy kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której należy płatnik, a kategorią ryzyka ustaloną dla płatnika składek przez ZUS na podstawie przekazanych danych.

Kogo nie dotyczy zmiana składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zmianą ta nie dotyczy przedsiębiorców zatrudniających poniżej 10 osób i płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Płacą oni stałą, zryczałtowaną stawkę, niezależną od stopnia wypadkowości danego zawodu. Wysokość składki wypadkowej wynosi 50% stawki maksymalnej, czyli 1,67%.

Najwyższa stawka wypadkowa ustalana jest dla górnictwa i wynosi 3,33% i nie uległa zmianie.

Dla kogo zmienia się wysokość składki?

Zmiany dotkną płatników składek, którzy samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej i zgłaszają do ubezpieczyciela wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Powinni oni przed przekazaniem dokumentów zweryfikować wysokość składki dla grupy działalności, do której należy przedsiębiorstwo, z uwagi na rodzaj działalności według PKD (określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Zmiany dotyczą takich branży jak (podlegających wpisowi do rejestru REGON):

 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • budowa obiektów inżynierii lądowej
 • pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
 • wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego
 • leśnictwo i pozyskiwanie drewna
 • produkcja papieru i wyrobów z papieru
 • wspomagająca górnictwo i wydobycie
 • pozostała działalność usługowa (np. gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników i gospodarstwa domowe produkujące wyroby)
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
 • produkcja wyrobów tekstylowych
 • produkcja wyrobów z drewna oraz korka
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

Informacje o tym, dla których grup działalności składka się zmieniła, znajdziemy w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Więcej informacji na stronie ZUS.

Kto płaci składkę ubezpieczenia wypadkowego?

Składka opłacana jest w całości przez pracodawcę. Jej wysokość ustalana jest na podstawie formularzy ZUS IWA, składanych do ZUS. Płatnicy składek, którzy nie złożyli w ostatnich 3 latach tych formularzy i zatrudniają powyżej 9 osób, są zobligowani do samodzielnego ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ze względu na rodzaj działalności wg. PKD).

Należy mieć na uwadze, że w tym roku nastąpiło wiele zmian w kategoriach stopnia ryzyka zawodów i w związku z tym stóp procentowych na składki.

Brak deklaracji do ZUS

Dla płatnika, który nie przekaże informacji lub zawrze w niej nieprawdziwe dane i zaniży stopę procentową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala stopę procentową na cały rok składkowy dla grup w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawdziwych danych. To maksymalna możliwa składka wypadkowa. Płatnik zobowiązany jest również opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Kogo nie dotyczy obowiązek opłacania ubezpieczenia wypadkowego?

Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe i nie można z niego zrezygnować. Aczkowiek nie każda osoba podlega temu obowiązkowi. Zwolnione z niego są osoby bezrobotne (pobierające zasiłek dla bezrobotnych), osoby wykonujące pracę nakładczą i pobierające zasiłek macierzyński.

Obliczanie składki ubezpieczenia wypadkowego

HRappka to kompleksowy system HR, w którym bez problemu wyliczysz składkę ubezpieczenia wypadkowego. Program kadrowo-płacowy w intuicyjny sposób przeprowadzi symulację wynagrodzenia pracownika, wraz z poszczególnymi składnikami wynagrodzenia. System kadrowo-płacowy znacznie ułatwia rozliczenia pracowników, generuje paski wynagrodzeń, a także pozwala na obliczenie ekwiwalentu za urlop.

W HRappce umieścisz całą elektroniczną dokumentację pracowniczą i podpiszesz zdalnie umowy – przy pomocy podpisu elektronicznego.

składka wypadkowa
składka wypadkowa

Symulacja wynagrodzenia w systemie HRappka

Zwiększ efektywność procesów kadrowych z systemem HRappka! Testuj 14 dni bez opłat

 • Rekrutacja (system ATS)
 • Ewidencja czasu pracy
 • Wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
 • Legalizacja cudzoziemców