Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Cudzoziemiec, który chce legalnie pracować w Polsce, musi mieć pozwolenie na pracę i pobyt. Jego brak skutkować może karami finansowymi oraz nakazem wyjazdu cudzoziemca do kraju pochodzenia. Dlatego warto zadbać o złożenie odpowiednio wypełnionej dokumentacji i uzyskanie stosownych zezwoleń. Niektóre osoby zwolnione są z tego obowiązku, o czym opowiemy poniżej.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca złożone może być w kilku formach. Wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy, siedziby podmiotu powierzającego pracę oraz kraju pochodzenia cudzoziemca. Spośród wszystkich zezwoleń wyróżniamy typ A, B, C, D, E, S oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Obok zezwolenia na pracę drugim ważnym elementem jest legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce.

Zezwolenie na pracę typu A

To jedno z najpopularniejszych zezwoleń. Przeznaczone jest dla cudzoziemców, którzy zamierzają pracować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie podmiot powierzający pracę ma swoją siedzibę. O zezwolenie zawsze wnioskuje pracodawca.

Wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat i można je przedłużyć (na podstawie umowy o pracę). Zezwolenie na pracę typu A wymaga skompletowana wielu dokumentów, m.in. testu rynku pracy. To nic innego, jak weryfikacja czy na lokalnym rynku pracy brakuje pracowników na stanowisko, na które podmiot chce powierzyć pracę cudzoziemcowi. Test przeprowadza powiatowy urząd pracy – na wniosek pracodawcy. Sprawdza, czy aby na pewno nie ma zarejestrowanych osób bezrobotnych, które mogłyby wykonywać tę pracę.

Zezwolenie na pracę typu B

Wniosek o zezwolenie na pracę typu B składamy w przypadku, gdy podmiot zatrudnić chce cudzoziemca do pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Dodatkowo wniosek dotyczy też cudzoziemca mającego pełnić funkcję komplementariusza lub prokurenta w sprawach spółki.

Ponadto przedsiębiorstwo musi w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskać dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia w danym województwie.

Zezwolenie na pracę typu B wydawane jest zwyczajowo na 3 lata, niekiedy jednak wnioskować można o zezwolenie 5-letnie (jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 25 pracowników – wtedy niezbędne jest dołączenie informacji o aktualnym stanie zatrudnienia).

Zezwolenie na pracę typu C

O zezwolenie na pracę typu C wnioskuje podmiot zagraniczny, który deleguje cudzoziemca do pracy w Polsce. Pracownik delegowany jest do zakładu podmiotu zagranicznego, który ma swoją siedzibę (zakład lub odział) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie na pracę typu C jest niezbędne, kiedy okres delegacji przekracza 30 dni w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę typu D

Podobnie jak powyżej, podmiot powierzający wykonywanie pracy deleguje cudzoziemca do pracy w Polsce. Odbywa się ona jednak u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału (lub innej formy zorganizowanej działalności) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pracę typu D wydawane jest w celu realizacji usługi eksportowej oraz w przypadku prac o charakterze tymczasowym i okazjonalnym.

Zezwolenie na pracę typu E

Zezwolenie na pracę typu E dotyczy pracodawców zagranicznych, delegujących cudzoziemców do pracy w Polsce, ale w innym celu niż w przypadku zezwoleń B, C i D.

Co więcej, zezwolenie to wymagane jest, kiedy okres delegacji przekracza 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę typu S

To inaczej zezwolenie na pracę sezonową. Wnioskuje o nie pracodawca, który reprezentowany może być przez agencję pracy tymczasowej. Okres pracy sezonowej nie może przekraczać 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Praca sezonowa nie może realizowana być na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Obszary, w których wykonywać można pracę sezonową:

 • uprawy rolne
 • chów i hodowla zwierząt
 • krótkotrwałe zakwaterowanie
 • usługi gastronomiczne odpowiednie dla konkretnych pór roku

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

To inaczej uproszczona procedura zatrudnienia i dotyczy ona obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji. Na jej mocy pracować oni mogą w Polsce przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie wymaga dołączenia do dokumentacji testu rynku pracy. Decyzja o wpisie podejmowana jest w ciągu 7 dni (w przypadku braków formalnych) i dopiero wtedy możliwa jest legalna praca.

Zatrudnianie cudzoziemców 2021 – gdzie składać wnioski

Wnioski o zezwolenia na pracę cudzoziemca zawsze składane są przed podmiot powierzający pracę. Zezwolenia A, B, C, D, E wydawane są przez wojewodę, a zezwolenie typu S przez starostę. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisywane jest do ewidencji oświadczeń przez Powiatowy Urząd Pracy.

Najważniejsze dokumenty, które powinny znaleźć się we wnioskach:

 • informacje na temat pracodawcy
 • opis stanowiska i rodzaju pracy
 • stawka wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • okresie ważności zezwolenia
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy – o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (zezwolenie na pracę typu A)
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy (zezwolenie na pracę typu A)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy – o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (zezwolenie na pracę typu A)
 • skserowany dokument podróży cudzoziemca (jeśli nie posiada on ważnego dokumentu podróży to inny dokument potwierdzający tożsamość)
 • potwierdzenie w zakresie skierowania cudzoziemca (w przypadku zezwolenia na pracę typu A oraz, gdy podmiotem powierzającym jest agencja pracy tymczasowej)

Wydanie zezwolenia na pracę – kogo nie dotyczy

Niektóre grupy osób z zagranicy nie muszą wnioskować o wydanie zezwolenia na pracę. Należą do nich:

 • obywatele UE i EOG
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały
 • uchodźcy i osoby posiadające zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 • osoby posiadające ważną Kartę Polaka
 • studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich
 • absolwenci studiów wyższych i szkół ponadgimnazjalnych
 • nauczyciele języków obcych (pracujących w instytucjach Oświaty)

Ważna informacja: w trakcie pandemii obowiązują specjalne zasady związane z przedłużaniem wniosków o pracę i pobyt. Każda osoba, która w momencie rozpoczęcia pandemii przebywała w Polsce legalnie, do 30-go dnia po odwołaniu stanu pandemicznego ma prawo legalnie zostać i pracować w Polsce.

Zwiększ efektywność procesów kadrowych z systemem HRappka! Testuj 14 dni bez opłat

 • Rekrutacja (system ATS)
 • Ewidencja czasu pracy
 • Wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
 • Legalizacja cudzoziemców